Danh sách tên đường Đà Nẵng: Tên đường bắt là chữ X

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Đà Nẵng
Đường Xuân Diệu Đà Nẵng
Đường Xuân Đán 1 Đà Nẵng
Đường Xuân Đán 2 Đà Nẵng
Đường Xuân Hòa 1 Đà Nẵng
Đường Xuân Hòa 2 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 1 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 2 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 3 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 4 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 5 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 6 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 7 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 8 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 9 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 10 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 11 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 12 Đà Nẵng
Đường Xuân Thiều 14 Đà Nẵng
Đường Xuân Thủy Đà Nẵng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Đà Nẵng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Đà Nẵng

 Lên đầu trang