Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ N

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái N. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 936 Nại Hiên Đông 1 5 0.8 2,560 937...

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ M

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái M. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 861 Mạc Đĩnh Chi 3 1.3 10,140 862...

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ L

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái L. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2   TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 699 Lã Xuân Oai 3...

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ K

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái K. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2   TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 680 K20 (từ Lê Văn...

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ H

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái H. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2   TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 512 Hà Bổng 3 1.3...

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ G

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái G. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2   TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 506 Giang Châu 1 5...

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ D

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái D. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2   TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 320 Dã Tượng 4 0.9 3,960...

Khung giá đất đường Đà Nẵng 2015: Tên đường chữ C

Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái C. BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2   TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 222 Ca Văn Thỉnh 4 1.2 5,280...

Giá đất Đà Nẵng đường bắt đầu bằng chữ B

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái B.   TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 119 Bà Bang Nhãn 5 0.8 2,560...

Bảng Phân Loại Giá Đất Tên Đường Phố Bắt Đầu Bằng Chữ A

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (Kèm theo Quyết định số: 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 Giá đất tên đường bắt đầu là chữ cái A. TT Tên đường phố Loại đường Hệ số đường Đơn giá 4 An Bắc 1 5 0.8 2,560 5...
Trang 1/212
Lên đầu trang